Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej spółki MT Sports Poland Sp. z o.o. wobec użytkowników sklepu internetowego w domenie www.mtcollection.pl ("Serwis") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

1.1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest MT Sports Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź, NIP: 7252054275, REGON: 101038846 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398787 (dalej Administrator).

1.2. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji konta, złożenia zamówienia, realizacji umowy sprzedaży, sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Ponadto gromadzone są dane dotyczące złożonych zamówień. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

1.3. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: adres e-mail, imię. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną, a przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

1.4. Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe również w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki.

1.5. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce pliki cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce Cookies

1.6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu Rozporządzenia. Państwa dane mogą być profilowane dla potrzeby dostarczania spersonalizowanych treści marketingowych, przy pomocy takich narzędzi i działań jak google adwords, google analitycs, remarketing dynamiczny.

1.7. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

2. Prawa osoby, której dane dotyczą

2.1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

2.2.1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.2.2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

2.2.3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.2.4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5. w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

2.4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

3.2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

3.3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 7 niniejszej polityki.

3.4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Newsletter

4.1. Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe, wydawanej przez Administratora.

4.2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

4.3. W celu otrzymywania Newsletter należy:

4.3.1. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Serwisu swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox;

4.3.2. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod formularzem elektronicznym,

4.3.3. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

4.3.4. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej.

4.4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.

4.5. Mogą Państwo w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora lub poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres Państwa poczty elektronicznej. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter Administrator zaprzestaje przesyłania Newslettera. Mogą Państwo w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

5. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

5.1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, firm kurierskich, dostawców usług księgowych Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.

5.2. Administrator udostępnia dane osobowe, w celu realizacji umowy również dostawcom usług pocztowych oraz dostawcom usług płatniczych obsługujących płatności elektroniczne będących odrębnymi administratorami Państwa danych.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

6.2. Podczas pobierania Państwa danych osobowych w ramach rejestracji konta i dokonywania zakupów, ich transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.

7. Dane kontaktowe

7.1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: kontakt@mtcollection.pl lub pisemnie na adres: MT Sports Poland Sp. z o.o. ul. Szczecińska 61/67 91-222 Łódź.

7.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane IOD: Konrad Maciej Wilijewicz ,adres mailowy: inspektor@solvcare.pl

Stan na dzień 02.01. 2019 roku.